خبر فوری

خبر فوری

کندوکاو

جریان اخبار، پرشتاب و بی پایان است. در این روند، دقایقی درنگ می کنیم و در برنامه «کندوکاو» به بررسی دقیق تر رخدادهایی می پردازیم که جهان ما را عوض می کنند. گزارشگران یورونیوز در برنامه «کندوکاو» گزارش های تحقیقی و اختصاصی را که از کانون این رویدادها تهیه شده، به شما عرضه می کنند.

با همکاری

بایگانی کندوکاو