خبر فوری

خبر فوری

رشد اقتصادی کشورهای شرق اروپا از حوزه یورو پیشی گرفت
منطقه اقتصادی یورو در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ رشدی معادل ۶ دهم درصد را تجربه کرده است. در مدت زمان مشابه، بزرگترین بازارهای مالی اروپای مرکزی و شرقی،
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش