خبر فوری

خبر فوری

بازیهای داخل سالن آسیا: سه طلا برای ترکمنستان در مسابقات کشتی با کمربند زنان
بخش مهمی از پنجمین دوره بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در عشق آباد به کشتی با کمربند، یکی از کهن ترین ورزش های جهان اختصاص داشت که حتی ابوعلی سینا نیز از آن نام برده…
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش