خبر فوری

خبر فوری

حمایت کمیسیون اروپا از افزایش تولید خودروهای پاک
خودروهای پاک بیشتر برای آلودگی کمتر، این آخرین استراتژی کمیسیون اروپا برای بیش از یک دهه تا سال ۲۰۳۰ میلادی است. کمیسیون می گوید تا قبل از سال ۲۰۲۱
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش