خبر فوری

خبر فوری

بروکسل میزبان «کشف استعدادهای سوریه»
گروه «کشف استعدادهای سوریه» یک گروه موسیقی متشکل از پناهجویان سوری است که جنگ آنها را روانه اروپا کرده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش