خبر فوری

خبر فوری

کشف ویرانه‌های تمدن گمشده در اعماق آب با واقعیت افزوده
تصور کنید بتوانید با تبلت درون شیرجه بزنید و ‌آثار تمدن گمشده در آب را قبل از ویرانی آن ببینید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش