خبر فوری

خبر فوری

عدم توافق در اجرای برکسیت پیامدهای اقتصادی ناگوار دارد
«این توافق هرچه باشد، نتایج حاصل از آن بهتر از آنچه اکنون هست نخواهد بود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش