خبر فوری

خبر فوری

تغییرات آب و هوایی زمین؛ ماهواره «آئلوس» پرده از رازهای باد برمی‌دارد
آئلوس در اسطوره شناسی یونان خدای بادهاست. ماهواره «آئلوس» آژانس فضایی اروپا در حال حاضر به دور زمین می‌گردد. صحت داده‌های این ماهواره درباره میزان سرعت و جهت وزش باد چگونه بررسی می‌شود؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش