خبر فوری

خبر فوری

ترویج رواداری و تکثر فرهنگی در جشنواره نسیمی باکو
«از خودبیگانگی و این هویت از دست‌ رفته باعث پیدایش این خلا تعصب، نفرت و کج‌فهمی شده است. پیام رواداری عمادالدین نسیمی پیامی است که ما امروز به آن نیاز داریم.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش