خبر فوری

خبر فوری

از فضانوردان بپرسید؛ آیا در قمرهای مشتری حیات وجود دارد؟
یکی از کاربران از اولیویه ویتاس، اخترشناس سیاره درباره وجود پروژه‌هایی برای پیدا کردن حیات در ماه، قمر‌های سیاره‌های مشتری و زحل سوالی پرسیده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش