دختر جودوکار هلندی به طلای گرند اسلم ابوظبی رسید
خواش استین‌هواش، از هلند که با نبری جانانه در برابر ناتالی پاول از بریتانیا به قهرمانی رسید.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار