خبر فوری

خبر فوری

جزایر اوکیناوا، مهد هنر رزمی کاراته
جزیره ناها، مرکز استان اوکیناوا و محل پیدایش کاراته است. ورزشی که نه تنها هنر رزمی که نوعی فلسفه زندگی نیز هست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش