حادثه در کانال مانش؛ گارد ساحلی چهار ماهیگیر را نجات داد
دو ماهیگیران بر روی تنه قایق واژگون شده در انتظار نجات بودند. گاردساحلی دو ماهیگیر دیگر را از دل امواج و دریای طوفانی بیرون کشید و نجات داد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار