خبر فوری

خبر فوری

هندوهای پاکستان به استقبال جشن دیوالی رفتند
در معبد شری سوامینرایان در کراچی هندوهای پاکستان با مراسم نیایش، پخش شیرینی و آتش بازی دیوالی را جشن گرفتند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش