خبر فوری

خبر فوری

سفر به اعماق جنگل‌های قدیمی جزیره ایریوموت در ژاپن
جزیره ایریوموت در استان اوکیناوا در ژاپن قرار دارد. بخش عمده این جزیره را جنگلهای قدیمی پوشانده است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش