رقص میشل اوباما، بانوی اول پیشین آمریکا
بانوی اول پیشین آمریکا در جریان این بازدید برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان کتاب خواند و به پرسشهای آنها پاسخ داد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار