معماری پایدار؛ ساخت و ساز بیشتر با مواد کمتر
ترکیب شبیه سازی کامپیوتری با مهندسی و طراحی معماری برای مواجه با چالشهایی است که ساخت و ساز در آینده با آن روبرو خواهد شد:‌ چالش ساختن ساختمانهای بیشتر در معماری پایدار
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش