نجات بز کوهی مدفون شده زیر برف در اتریش
کارکنان خط آهن اتریش یک بز کوهی را که زیر برف مدفون شده بود نجات دادند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار