خبر فوری

خبر فوری

شادی هواداران از پیروزی نامزد اپوزیسیون در کنگو
نتیجه این انتخابات زمینه را برای نخستین انتقال آرام قدرت در جمهوری دموکراتیک کنگو فراهم می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش