خبر فوری

خبر فوری

آغاز پرتنش ریاست شش ماهه رومانی برای اتحادیه اروپا
آغاز این دوره شش ماهه در حالی صورت می گیرد که تنش میان بروکسل و بوداپست در ماههای گذشته رو به افزایش نهاده است. سیاستمداران اروپایی و اعضای شورای اتحادیه اروپا نگرانی های خود را از فساد شدید، ضعف دموکراسی و عدم استقلال نهادهای قضایی در رومانی ابراز کرده اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش