خبر فوری

خبر فوری

حضور رهبر هندوهای تراجنسیتی در مراسم مذهبی «کومبه میلا»
لاکشمی نارایان تریپاتی، هنرپیشه، رقاص و مدافع حقوق تراجنسیتی‌ها در مراسم «کومبه میلا» که به بزرگ‌ترین مراسم مذهبی جهان شهرت دارد، حضور یافت.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش