خبر فوری

خبر فوری

The Virtue Factory
ارغوان بجای استفاده از کاغذ بی‌نقش از سطوحی استفاده کند که قبلا نقوشی بر آن ثبت شده است. به عبارتی کار او واکنشی است به تصاویری که از پیش وجود داشته‌اند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش