خبر فوری

خبر فوری

چگونه می‌توان شرایط کشت ریزجلبک‌ها را بهینه کرد؟
تقاضای سالانه در جهان برای اسیدهای چرب امگا-۳ در مکمل‌های غذایی، ۲۶هزار تن برآورد می‌شود. ریز جلبک‌ها نیز یکی از منابع اصلی اسیدهای چرب امگا-۳ و آنتی‌اکسیدان به شمار می‌روند. بهبود شرایط کشت این میکروارگانیسم‌های آبزی خارج از آب دریا یه چه چیزهایی نیاز دارد؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش