خبر فوری

خبر فوری

سفر به قلمرو برکسیت؛ مقاومت برای ماندن در «بریکستون» و «کاردیف»
بریکستون، محله ای در سه مایلی پارلمان بریتانیا است که ساکنانش بیشترین رای را (بیش از ۷۸ درصد) در همه پرسی برکسیت به ماندن در اتحادیه اروپا دادند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش