خبر فوری

خبر فوری

کانادا؛ لبخند ژوکوند بر برف و یخ
محصول کار او شیاهت زیادی به تابلوی لبخند ژوکوند متغلق به لئوناردو داوینچی دارد اما نام این اثر «اسنونالیزا» از ترکیب دو کلمه Snow به معنای برف و مونالیزا است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش