خبر فوری

خبر فوری

رونق دوباره سنت قاشق‌زنی در ایران
رسم است که در مراسم قاشق‌زنی دختران و پسران جوان چادری بر سر می‌کنند و به در خانه دوستان و همسایگان می‌روند و با صدای قاشق‌هایی که به کاسه‌ها می‌کوبند صاحب‌خانه را مطلع می‌کنند. صاحب‌خانه جلوی در می‌آید تا کاسه‌های آنها را با آجیل، شیرینی، شکلات، نقل و پول پُر کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش