ورود کیم جونگ-اون به خاک روسیه و استقبال از او در ایستگاه پریموری
منطقۀ پریموری روسیه، شرقی‌ترین نقطۀ این فدراسیون است و با کرۀ شمالی مرز مشترک دارد.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار