خبر فوری

خبر فوری

گفتگو با یووال نوح هراری، نویسندۀ کتاب «۲۱ درس برای قرن ۲۱»
هشدار یووال نوح هراری دربارۀ احتمال قدرت گیری رژیم‌های کاملا توتالیتر، بیش از هر زمانی در تاریخ بشر
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش