نمایشگاه فناوری و نخستین وزیر هوش مصنوعی در امارات
«اگر بناست جزو شهرها یا کشورهایی باشید که در انقلاب این فناوری نقش دارند ایجاد سطحی از درکِ فناوریِ هوش مصنوعی در میان مقامات دولتی ضروری است.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی