ادای دین به «صداهای بهشتی» در جشنواره موسیقی سالزبورگ
«قابلیت خاص کستراتوها نوع تنفس بسیار عمیق‌شان بود که به صدای آنها چابکی خاصی می‌داد. آنها ابیات بلند را یک‌نفس می‌خواندند و بخشی از جادوی صدایشان در همین نکته بود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی