خبر فوری

خبر فوری

بازی کامیپوتری در صفحه ای به بزرگی یک ساختمان ۱۴ طبقه

بدون شرح

بازی کامیپوتری در صفحه ای به بزرگی یک ساختمان ۱۴ طبقه

ساختمان اصلی دانشگاه کریستین آلبرشت در شهر کیل آلمان به یک صفحه بازی کامپیوتری بدل شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح