خبر فوری

خبر فوری

بازگشت اپرای بانوی گمراه وردی به متروپلی‌تن نیویورک
«ویولتا نقشی رویایی است، چون سِیر و سلوک بسیاری دارد. او برای نخستین بار در زندگی عاشق می‌شود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش