خبر فوری

خبر فوری

هنرمند ایرانی با «پایان شب سیه سپید است» به فرانسه آمد
«وقتی اتفاقی برای یک فرد می‌افتد اگر در نهایت به امید ختم شود بهتر خواهد بود. در این آثار سعی کردم که امید را نشان دهم. در دل یک تاریکی، یک روشنایی دیده می‌شود.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش