مرگ دست‌کم ۱۵ نفر در پی رانش زمین و فروریختن ساختمان در مرکز چین
نیروهای نجات توانستند ۱۳ نفر را از زیر آوار نجات دهند؛ هنوز از سرنوشت ۵ نفر خبری در دست نیست.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار