فعالان ضد حق سقط جنین در آرژانتین تظاهرات کردند
در نبود قانون حق سقط جنین، هزاران زن هرساله به دلیل عوارض ناشی از سقط جنین غیرایمن بستری می شوند و این مساله یکی از علت‌های اصلی مرگ مادران است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار