سنگال آرام آرام  به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل می‌شود
روند بهبود محیط کسب و کار از چند سال پیش در سنگال آغاز شده است. سامانه‌ الکترونیکی پرداخت مالیاتی، زیرساخت‌های جدید حمل و نقل و دادگاه بررسی شکایات شغلی و کاری از جمله اقدامات این کشور است
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی