نقش و نوا؛ قسمت سوم: بهاره جهاندوست
فعالیت‌های بهاره منحصر به ایران نیست. او در طرح ویژه‌ای به نام «فراتر از مرزها» مهم‌ترین پیام‌های شاهنامه فردوسی را که «خردورزی» و «دوستی» است، به جهانیان معرفی می‌کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی