خبر فوری

خبر فوری

از فضانوردان بپرسید؛ آیا موجودات فرازمینی وجود دارند؟
نظرتان درباره حیات هوشمند فرازمینی چیست؟ کجا باید دنبال موجودات فرازمینی بگردیم؟ دانشمندان نظر جالبی در این باره دارند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش