خبر فوری

در حال خواندن:

جنگلهای جزیره کورس فرانسه در آتش می سوزند


فرانسه

جنگلهای جزیره کورس فرانسه در آتش می سوزند

در جریان اتش سوزی در جزیره کورس فرانسه نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای این منطقه خاکستر شد و بیش از هزار نفر ساکنان از جزیره جنوبی فرانسه تخلیه شده اند.

آتش سوزیها از دو منطقه یکی در مرکز جزیره و دیگری در بخش شمالی آن آغاز شدند. نزدیک به ۲۴ ساعت است که آتش نشانان فرانسوی در این منطقه سعی در خاموش کردن آتش دارند اما هنوز موفق به خاموشی کامل آن نشده اند.

وزش باد و خشکی و گرما مهمترین عامل گسترش آتش در این منطقه عنوان شده است.