خبر فوری

خبر فوری

رانندۀ ۷۵ سالۀ کشتی گفته است که دقیقا نمی‌دانسته که کشتی به کدام سو می‌رود زیرا در زمان حادثه، کف کشتی نشسته بوده و دید کامل نداشته است.
مطلب کامل را بخوانید