خبر فوری

خبر فوری

گرفتن دست یکدیگر در هنگام عبور از بخش غربی کاخ سفید، فشردن دست و روی شانه هم زدن در هنگام صحبت کردن، روی پای یکدیگر زدن و ابراز محبت مداوم، از نشانه‌هایی بود که روسای جمهور فرانسه و آمریکا در مدت دیدار برای نشان دادن رابطه دوستانه و صمیمی از خود نشان دادند.
مطلب کامل را بخوانید

تازه‌ترین اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش