خبر فوری

مطالب منتخب

اخبار

در خبرها آمده بود...

یک دختر چهار ساله که به هفت زبان صحبت می کند languages شکی وجود ندارد که این دختر بچه یک انسان «خارق العاده» است.