خبر فوری

خبر فوری

ناوالنی برای افتتاح دفتر انتخاباتی اش در شهر بارنائول به سیبری آمده بود که این اتفاق رخ داد.
مطلب کامل را بخوانید