خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

پرتاب کفش فلسطینی ها به پوستر ترامپ

فلسطینی ها به سوی پوستر دونالد ترامپ کفش پرتاب می کنند، عملی که در نزد اعراب از بی حرمتی های بزرگ محسوب می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح