خبر فوری

خبر فوری

دستیابی به فناوری ای برای پیش بینی میزان بازدهی تاکستان، یکی از رویاهای شراب سازان اروپایی است. محققان طرحی پژ
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش