خبر فوری

خبر فوری

روباتی برای افزایش توان رقابت پذیری شراب سازان در اروپا
دستیابی به فناوری ای برای پیش بینی میزان بازدهی تاکستان، یکی از رویاهای شراب سازان اروپایی است. محققان طرحی پژ
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش