خبر فوری

خبر فوری

دستیابی به فناوری ای برای پیش بینی میزان بازدهی تاکستان، یکی از رویاهای شراب سازان اروپایی است. محققان طرحی پژ
مطلب کامل را بخوانید