خبر فوری

خبر فوری

نزدیک به هفت دهه از ساخت بندر آبیجان در ساحل عاج می گذرد. این بندر به عنوان قطب اقتصادی غرب آفریقا امروز در حال توسعه است.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش